Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen


1.1  Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.2  Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u IJssel Juweliers hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.


Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst


2.1  De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


2.2  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst per email ontbinden.


Artikel 3 Prijsverhogingen


3.1  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.


Artikel 4 Bezorgkosten


4.1  Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u bij besteding boven de €50,-  geen verzendkosten binnen Nederland. Bij een bestelling onder de €50,- wordt er €6,95 verzendkosten in rekening gebracht. Als u kiest voor betaling onder rembours zijn de kosten van het behandelen en verzendklaar maken onder rembours  €20,-.


Artikel 5 Afkoelperiode


5.1  Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)


5.2  Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.


5.3  Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. De uitsluiting van de zichttermijn geldt op producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte en gegraveerde sieraden.


5.4  Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan IJssel Juweliers te retourneren, conform de door IJssel Juweliers verstrekte instructies. Indien het product en/of cadeau verzegeld is, dient u de verzegeling intact te laten. IJssel Juweliers behoudt zich het recht voor bij het verbreken van de verzegeling de waarde van het product in rekening te brengen c.q. in mindering te brengen van het terug te betalen bedrag.


5.5  Indien u gebruik maakt van de zichttermijn, dient u dit binnen zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst, per email aan IJssel Juweliers kenbaar te maken.


5.6  De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u.


5.7  Bij vooruitbetaling zal IJssel Juweliers het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen. In het geval van betaling onder rembours, worden de rembourskosten niet terugbetaald.


Artikel 6 Levering


6.1  Wij streven ernaar om het product binnen 2 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.


6.2  Het risico van de producten gaat op u over vanaf dat u het product in ontvangst heeft genomen.


6.3  IJssel Juweliers behoudt zich het recht voor om met uw toestemming deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 7 Prijzen en betalingen


7.1  Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.


7.2  Betalingen dienen te geschieden via Ideal of onder rembours. De rembourskosten worden aan u doorberekend en zullen in het bestelproces kenbaar worden gemaakt.


Artikel 8 Gebrekkig product


8.1  IJssel Juweliers raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud


9.1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan IJssel Juweliers verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 10 Overmacht


10.1  In geval van overmacht is IJssel Juweliers niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.


Artikel 11 Garantie


11.1  Op de garantie van de merkartikelen kunt u overal ter wereld aanspraak maken. U kunt dus bij elke dealer terecht.


11.2  De garantie periode bij IJssel Juweliers op horloges is 2 jaar (tenzij anders aangegeven) en gaat in op de dag dat de verzending naar de klant is gedaan.


11.3  Onder de garantie van de horloges valt de werking en eigenschappen van het uurwerk zoals opgegeven door de fabrikant. In deze periode zijn de kosten voor verzending naar de reparatie- afdeling en terug van de fabrikant voor rekening van IJssel Juweliers.


11.4  Niet onder de garantie valt: Onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of het niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; horlogebatterijen; horlogebanden e.d. Voor sieraden geld dat dit altijd getoetst moet worden door IJssel Juweliers op garantie wel of niet. E.a. is altijd ter beoordeling van IJssel Juweliers.


11.5  Indien een product niet onder de garantie valt, dient de retour- en/of reparatie zending voldoende gefrankeerd te zijn. Verzendkosten van en naar de klant worden niet vergoed. Alvorens een product voor reparatie, garantie of retourzending bij IJssel Juweliers aan te bieden, dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met IJssel Juweliers.


11.6  De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.


11.7  Op garantie kan enkel aanspraak gemaakt worden met een origineel garantiebewijs of aankoopbewijs welke met het product zal worden meegeleverd.


Artikel 12 Toepasselijk Recht


12.1  Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 13 Klachten en Geschillen


13.1  Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@ijsseljuweliers.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.


13.2  Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.


13.3  Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.